Serverless е архитектурен модел в облачната компютърна инфраструктура, при която разработчиците не се грижат за управление на сървъри. Вместо това те създават и изпълняват функции, които се стартират и спират автоматично в отговор на събития или заявки. Този модел осигурява гъвкавост, скалируемост и оптимизация на разходите, като позволява на разработчиците да се концентрират върху кода и функционалността на приложенията си, вместо върху инфраструктурата.