Консултация преди облака

Новите хоризонти са пред бизнеса ти, Можеш повече в облака

Пътят към облака не е обикновен скок, a трябва да е внимателно обмислено пътуване, което започва с консултация преди облака.

Тази фаза е от решаващо значение, защото полага основата за успешна миграция чрез:

 • оценка на текущата инфраструктура
 • идентифициране на цели
 • избор на подходящи облачни доставчици
 • избор на правилното облачно решение
 • оценка на разходите за миграция в облака
 • смекчаване на потенциалните рискове

 

Ще те преведем през основните аспекти на предоблачната консултация, за да ти помогнем да се впуснеш в пътуването си в облака с увереност.

2
1
2
3
4
Анализ
на бизнес нуждите ти
Архитектура
на бизнеса ти в облака
Оферта
със срок и цена
План
план за миграция

Детайли за

консултацията преди облака

 • Намалява неочакваните разходи и гарантира, че миграцията в облака се вписва в бюджета.
 • По-гладко преминаване към облака и намалява възможните грешки.
 • Дава възможност, за да осмислим и подобрим сигурността, за да се защитят още по-добре чувствителните данни.
 • Гарантира, че миграцията съответства на целите и дългосрочната визия за бизнеса ти.

Преди да се впуснем заедно в пътуването ти към облака е важно е да направим обективна равносметка на твоята вече съществуваща ИТ инфраструктура.

Тази стъпка включва внимателна оценка на настоящия хардуер, софтуер и мрежови компоненти. Целите са:

 • Да идентифицираме остарели или недостатъчно използвани ресурси.
 • Да определим възможностите за съвместимост с облачните платформи.
 • Да набележим потенциални елементи, които могат да повлияят на производителността.

Ясните цели са пътеводните звезди към облачната миграция. По време на тази фаза ще идентифицираме конкретни цели като:

 • Подобряване на производителността.
 • Подобряване на сигурността и защитата на данни.
 • Възможности за мащабируемост.
 • Намаляване на разходите.

На финала, целите трябва да са конкретни и измерими по дефинирани ключови показатели за ефективност (KPI) и съответстващи с глобалната ти визия за бизнеса.

Анализът на разходите, свързани с облачната миграция, е от решаващо значение за бюджетирането и точното разпределение на ресурсите и включва:

 • абонаментни модели;
 • такси за пренос на данни;
 • текущи разходи за поддръжка.

Ще направим и оценка на Общата цена на притежание (Total Cost of Ownership – TCO), която ще ти даде ясен финансов поглед, за да определим преките и непреките разходи, произлизащи от използването на даден облачен продукт или система.

Знаем, че защитата на данните и поддържането на съответствие с индустриалните разпоредби са от първостепенно значение за теб и бизнеса ти. В тази фаза:

 • Идентифициране потенциални рискове и уязвимости за сигурността.
 • Набелязваме на стабилни мерки за сигурност, включително криптиране и контрол на достъпа.
 • Проверка за съответствие със специфичните за индустрията разпоредби, като GDPR, HIPAA и други.

Анализ на работните натоварвания, за които е от  съществено значение да бъдат мигрирани в облака. Тук, най-общо има следните подходи:

 • Мигриране на работните натоварвания такива, каквито са в облака.
 • Редизайн на приложенията, за да бъдат адаптирани към облачните среди.
 • Преместване на приложенията на друга платформа, с минимални промени в кода.